Anonim Şirket

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ TESCİLİ

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 30 dakika içinde tamamlanır)
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet suret olmak üzere 3 adet ana sözleşme

3- Şirket unvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı asıl -2 adet)
 
4- Ticaret Sicili Tüzüğünün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname

5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 5 adet asıl(Yabancı Sermayeli ise 7 adet, )

6- Sermayenin %004 Halk Bankası'na yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi

7- Kurucu ortaklara ait nüfus cüzdan örneği ikametgah belgesi (Nüfustan onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl – 3’ er adet)
8- İş Yeri Bildirgesi
 
9- Oda Kayıt Beyannamesi,

Eğer,
10- Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış noter onaylı sicil belgesi tercümesi
 
11- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
 
12- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi
 
13- Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair ana sözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği
 
14- Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı,

ŞUBE AÇILIŞI

1 - Dilekçe
2 - Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan alınmış sicil dosyasının tasdikli sureti
3 - Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (aslı)
4 - Şube açılışına dair Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı - 2 adet )

Kararda;
• Şubenin unvanı
• Şubenin açık adresi
• Şubeye tahsis olunan sermaye (sermaye tahsis edilmiyorsa, merkezden karşılanacağının kararda belirtilmesi)

5 - Şubenin müdürü açıkça belirtilecek
6 - Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname-Şube Bilgileri
7 - Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfustan veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği ve ikametgah belgesi (2’ şer adet)
8 - Şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı 2 asıl)
9 - Oda Kaydı için Tüzel Kişi Beyannamesi
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018